ARVSKIFTE & BODELNING

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägare om hur kvarlåtenskapen ska fördelas dem emellan. Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare.

Om den avlidne var gift/ingått registrerat partnerskap ska bodelning ske före arvskiftet. Om den avlidne efterlämnar sambo och har sambon begärt bodelning, ska också bodelning göras före arvskiftet. Ofta upprättas bodelning och arvskifte i en och samma handling.

Bodelning mellan makar/registrerade partners kan ske vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap, dödsfall eller under pågående äktenskap/registrerat partnerskap och omfattar all egendom som inte är enskild egendom.

Bodelning under pågående äktenskap/registrerat partnerskap kan göras för att utjämna skillnader i förmögenhetsförhållanden eller för att klarlägga ägarförhållanden.

Bodelning mellan sambor kan ske vid separation eller dödsfall, om någon av samborna eller den efterlevande sambon begär det. Bodelning kan inte ske under pågående samboförhållande.